ELIT Partner AB (ELIT) värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa de lager och regler som gäller för dataskydd.

Med denna integritetspolicy vill vi på ELIT Partner AB:

  • Tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.
  • Förklara hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster och ge dig bästa service när du är i kontakt med oss.
  • Ge dig som person förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör – respektive inte gör – med dem.

Vilka personuppgifter behandlar ELIT

Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, företagsuppgifter samt ärendet i sig som ostrukturerat material, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med oss. En detaljerad lista över vilka personuppgifter som förekommer inom de olika kategorier, vid vilka tillfällen och vilken laglig grund behandlingen baseras på, finns längst ner i denna integritetspolicy.

Varför behandlar ELIT personuppgifterna

ELIT behandlar personuppgifter för de registrerade i egenskap av kund eller i egenskap av kundens anställda, som användare av de mjukvaror ELIT tillhandahåller, för att kunna tillhandahålla tjänster, för att fullgöra åtaganden gentemot kunden enligt avtal, samt ge kunden bästa möjliga service.
Behandlingen behövs även för att ELIT ska kunna identifiera den registrerade och för statistiska ändamål. De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera ordern och fakturera.

När kunden kontaktar ELIT via någon av ELIT’s kommunikationskanaler används informationen om den registrerade för att kunna hantera ärendet, kunna kontakta den registrerade och hantera vår service samt genom att spara ärendet vid återkommande frågor.

Vilka delar ELIT personuppgifterna med

ELIT kan behöva dela personuppgifterna med sina leverantörer och/eller underkonsulter för att de ska kunna tillhandahålla tjänster och fullfölja ELIT’s åtaganden gentemot kunden.
ELIT förbinder sig att i sådana fall ha giltigt personuppgiftsbiträdesavtal, eller liknande avtal eller rättsakt, med leverantören och/eller underkonsulten.

Då ELIT agerar personuppgiftbiträde kan ELIT behöva dela personuppgifter med den personuppgiftsansvarig när en registrerad vill utnyttja sina rättigheter, eller bistå den ansvariga kring säkerhet och vid personuppgiftsincidenter.Vilka

Hur länge sparar ELIT personuppgifterna

ELIT sparar personuppgifter så länge det finns en relation till kunden eller då det är nödvändigt för att hantera de ändamål och tillhandahålla kunden de tjänster som är avtalade eller om det krävs enligt svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet.

Samtliga behandlingar har en laglig grund och en gallringsperiod som avgör hur länge personuppgifterna kan behållas, längst tabellen längst ner i detta dokument.

Uppgifterna får dock inte bevaras längre än vad som behövs för dessa ändamål.

De registrerades rättigheter

Den som har sina personuppgifter registrerade hos ELIT har flera rättigheter som bör kännas till:

a) Personen har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att personen har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade om dig.

b) Personen har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

c) Personen har rätt till att få sina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

d) Personen har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det inte är möjligt eller krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle personen tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har personen rätt att invända mot behandlingen. Personen har också rätt att återkalla ett ev. samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Lagring av data

ELIT lagrar kontaktuppgifter enligt tabellen sist i denna integritetspolicy i samband med utförande av tjänster och/eller när kunden kontaktar ELIT av annan orsak.

Ibland krävs det att kunden sänder in data till ELIT för support och felsökning. ELIT lagrar denna data på en säker enhet.

Lagringsförteckning