P27 - NY NORDISK DIGITAL BETALPLATTFORM

P27-projektet som ägs av sex större nordiska banker löper under flera år och under flera etapper. Till att börja med så omfattas Sverige, Danmark och Finland med valutorna SEK, DKK och EUR.
Betaltjänsterna ska fungera smidigt över landsgränserna och oavsett vilken valuta som används. Betalningarna ska komma fram till mottagaren snabbare jämfört med idag. Det planeras också för att man ska kunna göra realtidsbetalningar.
De nordiska länderna kommer ha ISO 20022 som gemensam standard för elektroniska betalningssystem. Detta gäller filer mellan de nordiska länderna och även inom landet.
Längre fram så kommer P27 också att omfatta Autogiro, men det finns inga detaljer om detta idag.

VIKTIGT ATT VETA

Filkommunikation med Bankgirot kommer att upphöra och all filkommunikation kommer att ske via bankerna. Det innebär att de tjänster som idag hanteras av Bankgirot och Plusgirot kommer att hanteras av bankerna i framtiden.
Det betyder att de som idag har filkommunikation direkt mot Bankgirot behöver ändra så det sker direkt mot sin bank istället.
Det är viktigt att ni stämmer av med Er bank om när de planerar att gå över till de nya formaten.

BETALNINGSFILER ERSÄTTS

Betalningsfiler som LB, UTLI/SISU och inbetalningsfil exempelvis BgMax kommer att ersättas med XML enligt formatstandarden ISO 20022.
Betalformaten LB, UTLI/SISU kommer att fasas ut under 2022.
De som hanterar utbetalningar via värdeavi till mottagaren kommer att beröras. Man får då inhämta kontouppgifter, eller ta kontakt med sin bank vad de kan erbjuda.
I första skedet så ska betal- och inbetalningsfiler ersättas, från lokala format till filformat enligt ISO 20022.

KONTOÖVERFÖRINGAR OCH KREDITNOTOR

Kontoöverföringar kommer att kräva mottagarens namn. Bankerna har en skyldighet att ha med namnet så därför blir detta obligatoriskt. Mottagaren ska alltid kunna se namn och adress på betalaren.
Hantering av kreditnotor innebär att bevakningar inte längre sker via bankerna. Om en kreditnota ingår i en betalning får betalningsbeloppet inte bli noll eller negativt.

ISO 20022 XML I PYRAMID

Utgående betalningar enligt ISO 20022 XML fungerar idag i rutin 335 (ej rutiner 330, 331, 332 eller 333) från och med 3.42A sp10 ,detsamma gäller återrapportering i rutin 335.
Inkommande betalningar enligt ISO 20022 XML fungerar idag i rutin 237 med filformatet CAMT54-Credit från och med 4.14A04L. Tidigare betalformat TotalIn och BgMax kommer att ersättas med CAMT54-Credit.
Det krävs inte en så kallad bankintegration som vissa banker marknadsför, för att klara P27.